ماینرهای بیت کوین تسلیم شده‌اند

ماینرهای بیت کوین تسلیم شده‌اند

با افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش قیمت بیت کوین، گمانه‌زنی‌ها درباره تسلیم شدن ماینرهای بیت‌کوین افزایش یافته است.

تحلیلگری به نام جیمز چک، با بررسی فشار فروش سمت ماینرها، شدت فروش از سمت ماینرها را ارزیابی کرد.

وی معتقد است فروش ماینرها پس از رویداد هاوینگ و کاهش پاداش بلاک امری عادی است.

چک با تجزیه و تحلیل چندین شاخص فنی نتیجه گرفت که ماینرها هنوز در شرایط استرس شدید قرار ندارند اما اوضاع چندان خوب نیست.

در صورت ادامه روند کاهشی قیمت، آنها ممکن است به سرعت وارد مرحله تسلیم شوند.

2024-06-23 18:23:03