نشست امروز فدرال رزرو آمریکا تعیین کننده آینده بازار ارزهای دیجیتال

جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) حدود ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود.

تغییر نرخ بهره در این جلسه بر روند بازار ارزهای دیجیتال تأثیرگذار خواهد بود.

تحلیل‌گر مالی کورت آلتریشتر، سه سناریوی محتمل و تاثیر آن‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال را مطرح کرده است.

سناریوی انتظاری، ادامه روند فعلی بدون تغییر نرخ بهره است که منجر به افزایش اندک قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود.

سناریوی تهاجمی، افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش ارزهای دیجیتال است.

سناریوی فرودستانه، حفظ وضعیت فعلی یا کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت ارزهای دیجیتال خواهد بود.

2024-05-01 15:31:48