کمتر از ۵۰۰ بلاک تا هاوینگ بیتکوین

کمتر از ۵۰۰ بلاک تا هاوینگ بیتکوین باقی مانده است، حدوداً سه روز دیگر در تاریخ ۲۰ اپریل هاوینگ بیتکوین انجام خواهد شد.

2024-04-17 16:04:24