بررسی شاخص‌های مهم اقتصادی در هفته پیش‌رو

گزارش تازه CPI سوئیس و تجارت چین

گزارش جدید CPI سوئیس (دوشنبه) نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه دسامبر با ۱/۴٪ کمتر از پیش‌بینی‌ها است. با افزایش به ۱/۸٪ در فصل اول ۲۰۲۴، نرخ تورم به میانگین خود افزایش می‌یابد. با این حال، تا سال ۲۰۲۴، هدف نرخ تورم در بازه ۰ تا ۲ درصد است. بررسی داده‌های ماه دسامبر نشان می‌دهد احتمال کاهش قیمت‌ها همچنان وجود دارد. نرخ اجاره همچنان مورد توجه قرار می‌گیرد. گزارش بعدی درباره CPI در ماه فوریه منتشر می‌شود و سیاست بانک مرکزی سوئیس در مارس تعیین خواهد شد. گزارش تجارت چین (دوشنبه) برای ماه دسامبر هنوز پیش‌بینی دقیقی درباره تراز تجاری و واردات/صادرات ندارد. در نوامبر، صادرات با یک افزایش غیرمنتظره به ۰/۵٪ رکورد رسید و کاهش مداوم صادرات به پایان رسید. این افزایش غیرمنتظره در صادرات به افزایش سهم چین در بازار صادرات جهانی نسبت داده شد، اما صادرکنندگان چینی با چالش‌هایی مانند حاشیه سود کمتر و محدودیت‌های قیمتی بیشتر روبرو هستند که ممکن است بر عملکرد صادرات در سال ۲۰۲۴ تأثیر بگذارد.

2024-03-08 06:24:10